TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifika (YENİ)

SORU : Sertifika nedir?

CEVAP : Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla Bakanlığımızca, Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te sayılan işletmelere (matbaa, yayınevi, dolum tesisi, satış noktaları, sinema salonları vb.) verilen bir belgedir.

 

SORU : Sertifika sisteminin amacı nedir?

CEVAP : Fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla ilgili Yönetmelikte sayılan işletmelerin Bakanlığımız nezdinde kayıt altına alına alınmasıdır.

 

SORU: Sertifika nasıl temin edilir?

CEVAP: Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayanİşletmelerin Sertifikalandırılmasınaİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre sadece süreli yayınlar basan yerler hariç olmak üzere, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden veya bu materyallerin dolum, çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden Yönetmelikle belirtilen yerlerin, Bakanlıktan yürüttükleri faaliyeti gösterir bir sertifika almaları zorunludur. Sertifikalandırma işlemleri il kültür ve turizm müdürlüklerince yapılır. Sertifika talebinde bulunanlar öncelikle Genel Müdürlüğümüzün www.telifhaklari.gov.tr internet sitesi üzerinden kullanıcı adı ve şifre alır. Kullanıcı adı ve şifre ile otomasyon sistemine girilerek istenilen bilgiler kayıt altına alınır. İşlem sonunda verilen başvuru numarası ve istenilen belgelerle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine müracaat edilir.

 

SORU : Sertifika iptalinin koşulları nedir?

CEVAP : Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 13 üncü maddesi kapsamında;

- Sertifika başvuru işlemlerde gerçeğe aykırı bilgi verildiği,

- Sertifika alma koşullarının yitirildiği idari birimlerce veya mahkemece tespit edilen,

- Sahte belge kullanıldığı mahkeme kararı ile sabit olan,

- Hakkında yargı mercileri tarafından verilmiş iptal kararı bulunan,

- Kanuna muhalefetten kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunan,

- Mükerrer olduğu tespit edilen,

- Sertifika alınan işletmenin yetkilisi tarafından iptal talebinde bulunulan,

sertifikalar Bakanlıkça iptal edilir.